ПОКАНА №1 от 26.08.2017 година

ОБЯВА
за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Информация за публикувана в профила на копувача обява за обществена поръчка по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

О Ф Е Р Т А
за участие в обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет:
„Доставка в ОУ „Иван Вазов”, гр.Силистра за учебната 2017/2018 година на закуски за подпомагане на учениците в –І-ІV клас и доставка на топъл обяд – кетъринг на ученици от І-VІІ клас включени в целодневното обучение” по позиция №………….