Проект „Подкрепа за равен достъп и личностно развитие“

Със Заповед № РД09-1891/22.12.2015 г. на Управляващия орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ в началото на 2016 година стартира изпълнението на дейностите по проект BG05M2OP001-3.003-0001 „Подкрепа за равен достъп и личностно развитие“. Националният бюджет на проекта е в размер на 17 500 000 лева.

Специалистите от ОУ „Иван Вазов“ – град Силистра се включват в работата по проекта от самото му начало. Дейностите са продължение на постигнатото по проект ВG051РО001-4.1.07 „Включващо обучение“ през учебната 2014/2015 година.

Проект “ Подкрепа за равен достъп и личностно развитие“

Осъществени дейности по проекта