Договор за възлагане

msfo_15

ДОГОВОР

№ 08 / 07.03.2016 

За възлагане на строително -ремонтни дейности в

ОУ „Иван Вазов” – гр. Силистра

Днес 07.03.2016 г. в гр. Силистра между:

ОУ »Иван Вазов», гр. Силистра, ул. »Добрич» №76 ИН по ДД  118030190 , представляван от Александър Иларионов Кононов – Директор и Петранка Христова гл.счетоводител, наричан за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ от една страна

и от друга страна

“Монев инженеринг” с адрес на управление гр. Силистра, ул.“Стоян Заимов“,  №4 и БУЛСТАТ 118584026, представлявано от Ленка Монев – управител, наричано по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ,

на основание чл.14, ал. (5), т.1 от ЗОП за възлагане на строително-ремонтни дейности – предпазна ограда, ремонт на съществуваща ограда на училищния двор в ОУ „Иван Вазов”, гр. Силистра

се сключи настоящият договор за следното:

 ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА:

Чл. 1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема срещу заплащане да извърши строително-ремонтни дейности – предпазна ограда, ремонт на съществуваща ограда на училищния двор в ОУ „Иван Вазов”, гр. Силистра с индикативна стойност на договора –  24 793,64 лв. без ДДС или 28 348,40 лв. с включено ДДС  /двадесет и осем хиляди триста четиридесет и осем лв. и 40 ст./ за двете позиции по приложена ценова оферта, както следва:

Позиция1. Предпазна ограда на фасада запад .

Позиция 2. Ремонт на съществуваща ограда на училищен двор

(2) Поръчката се счита за изпълнена след отстраняването на  ремонтите дейности  по заявка   и съставяне на приемно – предавателния протокол.

СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

Чл.2.(1)  Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му и е със срок на действие до 29.07.2016 г. С място на изпълнение ОУ «Иван Вазов»

По Позиция 1- срок за изпълнение до 20.04.2016 г. На стойност 3 554,76 лв. (три хиляди петстотин петдесет и четири лв. и 76 ст.) с вкл. ДДС по ценова оферта на изпълнителя с Вх. №335/26.02.2016 г.

По Позиция 2 -срок за изпълнение до 29.07.2016 г. На стойност 24 793,64 лв.(двадесет и четири хиляди седемстотин деветдесет и три лв. и 64 ст.) с вкл.ДДС по ценова оферта на фирмата с Вх. №335/26.02.2016 г.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ:

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Чл. 3. Заплаща цената по отстраняване на ремонтните дейности съгласно чл.1 от този договор.

Чл. 4. (1) Приема ремонта по чл. 1 от този договор с фактура и приемо-предавателен протокол, подписан от упълномощени представители на двете страни

(директора на училището  Александър Кононов и М.О.Л. – Георги Добрев)

Чл. 5. (1) При наличието на явни дефекти, за които ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не е знаел при подписването на договора има право на една от следните възможности:

  1. да направи отбив от цената;
  2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да извършва поетапни заявки, съобразно нуждите .

 ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Чл. 6. С грижата на добър стопанин и при съблюдаване добро качество извършва предвиденото в  т. 1 от този договор и приложената оферта, като извършва ремонтните дейности по мазилката на части от училищната сграда.

Чл. 7. Договорът се счита за изпълнен от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, след подписване на окончателен приемо -предавателен протокол и фактура  по чл. 3, ал.1 без забележки от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

ПЛАЩАНИЯ:

Чл. 8. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща цената по този договор на обща стойност 28 348,40 лв. с вкл. ДДС на два етапа по съответните позиции и ценова оферта с Вх.№ 335/26.02.2016 г. по сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в банка “Пиреусбанк“ – клон Силистра,  IBAN: BG03PIRB73251601253835, BIC PIRBBGSF – в тридневен срок след издаване на фактура.

(2) Приемането и предаването на ремонтните дейности се извършва с подписване на приемо – предавателен протокол  от МОЛ на училището и предоставяне на фактури за двете позиции.

(3)  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплати цената по банковата сметка на изпълнителя в 3 дневен срок след извършеният ремонт и подписване на приемо-предавателния протокол и фактурата за ремонт.

(4) За дата на плащане се счита заплащането на сумата по банковата сметка на изпълнителя.

 

ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА

 Чл. 9. (1) Настоящият договор се прекратява:

  1. 1. с изтичане на срока по чл. 2, ал.1;
  2. 1. по взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма.

(2) Възложителят има право едностранно да развали договора без предизвестие и когато Изпълнителят не изпълнява някое от задълженията си по договора.

 

 ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ:

Чл. 10. Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му.

Чл.11. Рискът от случайно погиване и/или повреждане на доставката по чл.1 от договора преминава от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ върху ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от момента на подписване на приемо-предавателния протокол по чл .3 .

Чл.12. За всички неуредени въпроси, се прилагат разпоредбите на ЗЗД и действащото гражданско законодателство.

Чл.13. Страните ще решават споровете, възникнали по повод изпълнението на настоящия договор, чрез разбирателство и взаимни отстъпки.

Чл. 14. Никоя от страните по настоящия Договор няма право да възлага или прехвърля на друго лице свои права или задължения по Договора.

Чл. 15. За неуредените по този договор въпроси се прилагат разпоредбите на законодателството на Република България.

 

Настоящият договор се състави в два еднообразни екземпляра, от които един за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:/п/                            ИЗПЪЛНИТЕЛ:/п/                  

ОУ „ИВАН ВАЗОВ”                                  „МОНЕВ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД