Прокол за хранене

ПРОТОКОЛ

№1 / 13.09.2016 г.

Днес, 13.09.2016г., комисия в състав:

 • Радосвета Георгиева – ЗД – АСД,
 • Росица Трендафилова – ЗД – УД НЕ,
 • Нели Стоянова – гл. учител НЕ,
 • Росица Симеонова – ст. учител в НЕ и председател СО,
 • Маргарита Савова – ст. учител в НЕ,

назначена със заповед на директора №РД – 1042 /30.08.2016г. Поради явили се двама кандидати, по един за всяка от позициите, съгласно чл.188(2) от ЗОП се удължава срока за получаване на оферти и съгласно заповед №21/08.09.2016г., комисията разгледа подадените оферти:

 • По позиция 1 – доставка на безплатни закуски през учебната 2016/2017г.;
 • По позиция 2 – доставка на обяд /кетъринг през учебната 2016/2017г.;

За по-добрата работа на комисията бе излъчен председател – Радосвета Георгиева – ЗД – АСД и избран протоколчик – Нели Стоянова – главен начален учител.

Конкурсът започна в 10.00часа с отваряне на подадените оферти по позиции и по –реда на тяхното пристигане.

 

По позиция 1– Доставка на безплатни закуски през учебната 2016/2017г. е подадена една оферта на фирми:

 • – ЕТ „Виолета Манолова” с Вх. №2182 /07.09.2016г. Пакетът съдържа:
 1. Оферта по образец;
 2. Информационен лист;
 3. Копие от удостоверение за регистрация от БАБХ;
 4. Копие от удостоверение за транспортно средство от БАБХ;
 5. Декларация по чл.54, ал.1, т.3-5 от ЗОП;
 6. Декларация по чл.54, ал.1, т.1,2 и 7 от ЗОП;
 7. Декларация по чл.66, ал.1 от ЗОП;
 8. Ценово предложение –меню
 9. Декларация за индивидуална опаковка на доставените продукти
 10. Декларация за изпълнение на изискванията поставени в раздел VІІІ от т.1 до т.10

Комисията установи, че документите са редовни и поради липса на други кандидати предлага на Директора да сключи договор с ЕТ „Виолета Манолова”.

По позиция 2– доставка на обяд/кегъринг през учебната 2016/2017г. е подадена единствена оферта от фирма „Мерседес” ЕООД с Вх. № 2083/07.09.2016 г. Пакетът съдържа:

 1. Документ доказващ, че основното дейност на участника е свързана с предмета на подадената обява
 2. Справка – декларация подписана от участника, съдържаща информация за наличните производствени и складови помещения, хладилна техника(
 3. Удостоверение за регистрация от БАБХ;
 4. Копие на разрешително от АПКХ за транспорт на хранителни продукти;
 5. Декларация по чл.54, ал.1, т.1,2 и 7 от ЗОП;
 6. Декларация по чл.54, ал.1, т.3-5 от ЗОП;
 7. Декларация по чл.66, ал.1 от ЗОП;
 8. Декларация, че изпълнението на предмета ще се извършва в индивидуални опаковки за всеки ученик;
 9. Декларация за неповторяемост на закуските/ обядите за седмицата – меню;

 

 

 1. Декларация за изпълнение на всички изисквания по обявата;
 2. Начин и срок на плащане;
 3. Срок на валидност на офертата;
 4. Срок на изпълнение;

 

Документите отговарят на изискванията и поради липса на други кандидати комисията предлага на Директора да сключи договор с ЕООД  „Мерседес” Бонка Христова.

Заседанието приключи в 11.20 часа.

Дата: 13.09.2016г.                                               Комисия:

Председател: 1. Р. Георгиева – /п/ съгл. чл. 4 от ЗЗЛД

 1. Р. Трендафилова – /п/
 2. Н. Стоянова – /п/
 3. Р. Симеонова – /п/
 4. М. Савова – /п/

protocol_hranene