Критерии за подбор на кандидатите

Критерии за подбор на кандидатите
(когато броят на подадените заявления
е по-голям от броя на местата за обучение)

КРИТЕРИИ БРОЙ ТОЧКИ
1. Живеещи близо до училището (доказва се с адресна регистрация към датата на подаване на заявление)
25 т.
2. По-голям брат/сестра, учащ в същото училище
20 т.
3. Деца и внуци на работещи в училището
20 т.
4. Пътуващи ученици по утвърдения маршрут на училищния автобус – с. Сребърна, с. Татарица, с. Айдемир, кв. Деленки, бул. Македония
15 т.
5. Деца на бивши възпитаници на ОУ „Иван Вазов“
10 т.
6. Деца със специфично социално положение – сираци, полусираци, близнаци
10 т.
Общо:
100 т.

Заповед № 583, 24.02.2016 г.

Забележка: Подборът на кандидатите се извършва според събрания общ сбор от точки и независимо от реда на подаване на заявлението!
Не се прилагат критериите за класиране на ученици за записване в І клас, ако броят на кандидатите не надвишава максимално допустимия брой за пълняемост на паралелките по обявените места!

Записване на класираните ученици да се извърши на 06 и 07.06.2016 г. със следните документи:

1. Входящ № от подаденото заявление за кандидатстване (заявление за постъпване в І клас).
2. Оригинално заявление за завършена подготвителна група.
3. Декларация за ученическа готовност от родителя (ако детето не е завършило подготвителна група).

От ръководството