За родители на бъдещи първокласници

СЪОБЩЕНИЕ
за родители
на бъдещи първокласници

Предстоящи дейности:

ДЕЙНОСТИ СРОК МЯСТО
1. Подаване на заявление за записване от родителите от 30.03. до 30.05.2016 г. К-т № 211
2. Обявяване на списъците с класираните ученици 03.06.2016 г. до 17:00 часа Училищен сайт;
табло на централния вход
3. Записване на учениците за І клас с оригинала на удостоверението за завършена подготвителна група на 06 и 07.06.2016 г.
от 8:00 до 18:00 часа
К-т № 211
4. Обявяване на свободните места 08.06.2016 г. до 17:00 часа Училищен сайт;
табло на централния вход
5. Попълване на свободните места на 09.06. и 10.06.2016 г. до 17:00 часа К-т № 211
6. Обявяване на непопълнените свободни места 13.06.2016 г. Училищен сайт
7. Родителски срещи по паралелки 09.06.2016 г. (четвъртък от 18:00 часа по графика на кл. ръководители) По план на кл. ръководители

От ръководството

ЗАЯВЛЕНИЕ за постъпване в първи клас в ОУ „Иван Вазов“, гр. Силистра, за учебната 2016/2017 година

В помощ на родителите на бъдещите първокласници