Учители

НЕЛИ  СТОЯНОВА ЛЮБЕНОВА

 ОБРАЗОВАНИЕ:

 • ШУ « Константин Преславски », гр. Шумен, магистър

ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ:

 • ОУ « Иван Вазов », гр. Силистра – от 1998 г.  – до този момент
 • СОУ « Ю. Гагарин », гр. Силистра – от 1995 г. до 1997г.
 • ОУ « Ц. Церковски », с. Средище – от 1989 г. до 1995 г.

КВАЛИФИКАЦИИ:

2014 г.- 2015 г.

Практически семинар на тема: „Концепцията „Философия за деца“ в началното училище“;

Обучение на тема „Развитие на уменията за четене и писане чрез критическо мислене на учениците в начален етап“;

Семинар на тема „Интерактивни ресурси в уроците от началното училище“;

Обучение на тема „Креативна класна стая“; 

Обучение за преподаване на математика в начален етап по системата JUMP Math;
2013 г.

Обучение на теми „Публично представяне на социалния статус на учителя – портфолио“,

„Управление на образователната институция.-Планиране и организация“,

„Лидерската роля на учителя за промяна и развитие на съвременната образователна институция“;

2008 г. – 2011 г.

Участие в практически семинар на тема „Проектно-базирано обучение в началното училище“;

Обучение „Интерактивна бяла дъска- модерна технология в модерната класна стая“;

Обучение на тема „Овладяване на четенето и писането в първи клас“;

Обучение по програма „Гражданско образование“;

Обучение на тема „Ключови моменти в обучението по Човекът и обществото“;

Обучение на тема „Овладяване на четенето и писането в първи клас“;

2006 г. – 2007 г.

Обучение на тема „Генератор на тестове за 2 – 4 клас“;

Обучение „Ние, нашето семейство, нашата общност“- Junior Achievement;

Обучение  „Съвременни аспекти в обучението по български език и математика в начален етап“;

Обучение на тема „Съвременни аспекти в обучението по БЕЛ и математика;

Обучение „Базови и специфични компютърни умения на учителя“;

Семинар – тренинг на тема „Основни характеристики на дидактическия тест“;

Обучение на тема „Диагностика на учебните постижения в четвърти клас“;

V Професионална квалификационна степен , ДИУУ СУ „Св. Климент Охридски“;

Завършен курс на обучение по „Базови и специфични компютърни умения на учители“- изучавани дисциплини: MS Windows, MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, Internet;

2000 – 2005 г.

„Работа с компютри и ИТ за 1 – 4 клас“ – СУ, Факултет по математика и информатика;

Курс „Подготовка, писане и редактиране на ученически текст“;

„Разработване и управление на проекти към Европейски програми“ ;

Обучение на тема „Подготовка, писане и редактиране на ученически текст“;

Професионална квалификация „Методика на обучението по Безопасност на движението в 1 – 4 клас“; Обучение по програма Гражданско образование Английски език ниво В1.

РАБОТА ПО ПРОЕКТИ:

 • Проект „Свилен смок мобилен“, играта на трафик змията;
 • Проект „УСПЕХ“;
 • Проект „Твоят час“

ГАЛИНА НИКОЛОВА ВЕЛИКОВА

ОБРАЗОВАНИЕ:

 • ВТУ „Св.св. Кирил и Методий“, гр. Велико Търново 1992г.- Предучилищна педагогика
 • СУ „Св. Климент Охридски“, гр. София 1995г.- Начална училищна педагогика, магистър

ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ:

 • ОУ „Иван Вазов“, гр. Силистра – от 1995- до този момент
 • ЦДГ, с. Йорданово, обл. Силистра- от 1992 до1995 г.

КВАЛИФИКАЦИИ:

 • V, IV Професионалноквалификационна степен- СУ „Св. Климент Охридски“, гр.София
 • Работа с компютри и ИТ за 1-4 кл.- СУ „Св. Климент Охридски“, гр. София
 • Формиране на комуникативно- речеви умения за писмено общуване – Национален педагогически център, гр. София
 • Генератор на тестове за 2-4 кл.- Национален педагогически център, гр. София
 • Обучение на педагогически специалисти за формиране на знания, умения и компетентности за оценяването на учениците- Национален институт за обучение и квалификация в системата на образованието
 • Ефективност на обучението. Интерактивна класна стая.- Training Lab
 • Гражданско образование- Център „Отворено образование“, гр. София
 • Развитие на критическото мислене чрез четене и писане- Фондация „Отворено общество“, гр. София
 • Формиране на предприемачески умения в българските училища, Национална програма „Квалификация“- Джуниър Ачийвмънт България

РАБОТА ПО ПРОЕКТИ:

 • Проект „Успех“
 • Проект „Да запалим светлина“
 • Проект „Твоят час“

ЙОРДАНКА ВАСИЛЕВА ХАДЖИЕВА

 ОБРАЗОВАНИЕ:

 • ИДНУ “Тина Киркова”, гр. Добрич – Начална педагогика

Специализация – руски език и физическо възпитание

 • ШУ “Еп. Константин Преславски”, гр. Шумен -Начална педагогика, магистър

Специализация – трудово обучение

ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ:

 • НУ “Рашко Блъсков”, с. Калипетрово – /1981г. – 1994г./
 • ОУ “Св. св. Кирил и Методий”, с. Калипетрово – /1994г. – 2014г./
 • ОУ „Иван Вазов“, гр. Силистра – /от 2014г. /

КВАЛИФИКАЦИИ:

 • Пета професионалноквалификационна степен, СУ “Св. Климент Охридски”, гр. София;
 • « Съвременни аспекти в обучението по БЕЛ и математика » , Национален педагогически център;
 • « Подготовка, писане и редактиране на ученически текст”, ШУ “Епископ Константин Преславски»;
 • « Работа с изоставащи ученици », ДИПКУ – гр. Варна
 • « Работа с деца със специфични затруднения в ученето »,
 • « Център за иновации в образованието – Протекта »;
 • « Начално овладяване на български език от деца с доминиращ майчин ромски или турски език », – Издателство “ ПРОСВЕТА”;
 • « Обучение за работа с деца и ученици със СОП »,
 • Обучителски курс по проект « Квалификация на педагогически специалисти »;
 • « Методика на обучението по БДП І – ІV клас », ТУ – София;
 • « Базови и специфични компютърни умения на учители » – МОН, Национален педагогически център;
 • « Хот Патейтоус – създаване на Интернет учебни помагала »;
 • « Ефективност на обучението. Интерактивна класна стая »– Training Lab – гр. Стара Загора

РАБОТА ПО ПРОЕКТИ:

 • Проект « Обединени за толерантност »,
 • Проект към ЕИЦ “Отворена врата”, гр. В.Търново
 • Проект “Ръка на приятел”;
 • Проект “Свежа визия – със самочувствие пред Европа”, по национална програма “Училището – територия на учениците”;
 • Проект “Фолклорът – извор на красота и родолюбие”;
 • Проект “Обичам природата – и аз участвам”, към МОСВ и ПУДООС;
 • Проект “Подкрепа на целодневното обучение за учениците в начален етап” и др.

 СТЕФКА ПЕНЕВА СИНИГЕРОВА

 ОБРАЗОВАНИЕ:

 • 1981г. – ИДНУ “Тина Киркова” – гр.Добрич, начална педагокика
 • 1990г. – ШУ “Епископ Константин Преславски” – гр.Шумен, начална педагокика, магистър

ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ:

 • 2011г. – до момента – ОУ “Иван Вазов”, гр.Силистра
 • 1994г.– 2003г. – ОУ “Йордан Йовков”, гр.Силистра, начален учител
 • 1992г. – 1994г. – ОУ “Св. Св. Кирил и Методий”, с.Калипетрово, начален учител
 • 1981г. – 1992г. – НУ “Рашко Блъсков”, с.Калипетрово, начален учител

КВАЛИФИКАЦИИ:

2003г. – V ПКС – Департамент за информация и усъвършенстване на учители, гр.София

2012г. – IV ПКС – Департамент за информация и усъвършенстване на учители, гр.София

1995г. – Курс “Текстовите задачи в урока по математика”

1997г. – Литературното обучение 1-4 клас

2000г. – “Развитие на писмената реч на децата билингви”, ШУ “Епископ Константин Преславски”, Департамент за повишаване квалификацията на учители, гр.Варна

2001г. – Професионално обучение “Гражданско образование” 

2006г. – Курс “Компютърни умения”

2011г. – Участие в семинар “Стратегии за диференциране обучението на учениците”

2014г. – Методика на обучението на учениците по БДП в I – IV клас,  РУ,, Ан. Кънчев“

2014г. – Квалификационен курс ,,Обучение на педагогически специалисти за работа в интеркултурна среда“ НИОКСО – гр. Банкя

2015г. – Семинар ,,Позитивни аспекти на стреса в училищна среда“

2016г. – Курс ,, Електронна образователна платформа и интерактивни ресурси в е- учебниците I – IV клас“

2016г. – ,, Ефективност на обучението. Интерактивна класна стая“

2017г. – ,, Овладяване на математически компетентности и ролята на учителя в този процес“

2017г. – ,, Изграждане на умения за разпознаване на трудности в процеса на обучение на ученици със специални образователни потребности“ НЦПКПС – гр. Банкя

2017г. – ,, Реализация на новата учебна програма по музика чрез практически занимания“

РАБОТА ПО ПРОЕКТИ:

 • 2012г. – 2014г. Проект“Успех”
 • 2015г./2016г. Проект ,,Глобално образование. Светът пред прага ни“
 • 2016г./ 2017г. Проект ,, Твоят час“