Учители

НЕЖЛЯ БЕЙЗАТ БЕЙТУЛА – I a

 ОБРАЗОВАНИЕ:

 • ШУ « Константин Преславски », гр. Шумен, бакалавър

ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ:

 • ОУ « Иван Вазов », гр. Силистра – от 2014 г. – до този момент

КВАЛИФИКАЦИИ:

2014 г.- 2018 г.

 • Практически семинар на тема: „Домашната работа- инструмент за ефективен учебен процес“;
 • Обучение на тема: „Ефективност на обучението. Интерактивна класна стая“;
 • Обучение на тема: „Използване и внедряване на информационни и електронни ресурси в обучението на ученици в начален етап. Формиране на дигитална компетентност“;
 • Обучение на тема: “ Овладяване на математически компетентности в начален етап в условията на новите учебни програми и ролята на учителя в този процес“;
 • Практически семинар на тема: “ Стимулиране на познавателната активност на учениците чрез прилагане на съвременни учебни ресурси. Ефективни методи и техники на преподаване“;
 • Обучение на тема: „Формиране на умения  за успешно прилагане на новите учебни програми по БЕЛ в 1-4 клас“
 • Обучение на тема: „Модели на позитивно взаимоотношение и превенция на агресивни прояви на ученици“;
 • Обучение на тема: „Работа с деца, изпитващи обучителни затруднения“.

Искра Русева Добрева -I б

ОБРАЗОВАНИЕ:

 • ВУ « Св. Св. Кирил и Методий», гр.Велико Търново, бакалавър НУП
 • РУ «Ангел Кънчев», гр. Русе, филиал – Силистра, учител по английски език.

ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ:

 • ОУ « Иван Вазов », гр. Силистра – от 2001 г.  – до този момент
 • НУ « Светлина» с. Поройно, общ. Дулово обл. Силистра – от 2000 г. до 20001 г.;
 • ОУ « Добри Войников » с. Победа, общ. Добрич, обл. Добрич – от 1996 г. до 1997 г.

КВАЛИФИКАЦИИ:

 • V, Професионалноквалификационна степен- СУ „Св. Климент Охридски“, гр.София, 2006 г.;
 • IV, Професионалноквалификационна степен- СУ „Св. Климент Охридски“, гр.София, 2008 г.;
 • III, Професионалноквалификационна степен- СУ „Св. Климент Охридски“, гр.София, 2014 г.;
 • II, Професионалноквалификационна степен- СУ „Св. Климент Охридски“, гр.София, 2015 г.;
 • I, Професионалноквалификационна степен- СУ „Св. Климент Охридски“, гр.София, 2017 г.
 • Семинар на тема: „Стимулиране на познавателната активност на учениците чрез прилагане на съвременни учебни ресурси. Ефективни методи и техники на преподаване“ ,издателство „Булвест 2000“ – 2017
 • Обучителен курс: „Овладяване на математическите компетентности в начален етап в условията на новите учебни програми и ролята на учителя в този процес“ – Просвета – София АД – 2017 г;
 • Обучение на тема: Създаване и апробиране на иновационни педагогически технологии и техники в1.-4. Клас, СУ „Св. Климент Охридски“, гр.София, 2017 г.;
 • Семинар на тема: „Използване и внедряване на информационни и електронни ресурси в обучението на учениците в начален етап. Формиране на дигитална компетентност“ – 2016 г.;
 • Обучение на тема: „Ефективност на обучението. Интерактивна класна стая“ -2016 г.;
 • Практически семинар на тема: „Визуални помощни материали. Запомняне при учене. „Урочно планиране, определяне на очакваните резултати, тестване на наученото и качествен анализ“ – РААБЕ България, 2015 г.;
 • Обучителен курс на тема: „Използване на интерактивна технология Енвижън – един компютър, много мишки“ – ДИПКУ, гр. Варна, 2012 г.
 • Едногодишна специализация „Модернизация на образователния процес 1-4 клас“- СУ „Св. Климент Охридски“, гр.София, 2013 г.;
 • Обучителен семинар на тема: „Новият формат за външно оценяване в края на клас“ – 2013 г.;
 • Обучителен курс на тема: „Интерактивни презентации“ – 2011 г.;
 • Обучителен курс на тема: „Специфика на урока по урока английски език в начална степен на обучение“ – ДИПКУ, гр. Варна, 2011 г.;
 • Курс на обучение: „Формиране на комуникативно-речеви умения за писмено общуване“ – 2008 г.;
 • Курс на обучение: „Генератор на тестове за 2-4 клас“ – 2007 г.
 • „Диагностика на учебните постижения в 4 клас“ – 2006 г.;
 • Курс на обучение: Работа с компютри и ИТ за 1-4 клас – 2005г.;
 • Професионална квалификация по Методика на обучението по Безопасност на движението в 1-4 клас – Технически университет – София, 2002 г.

РАБОТА ПО ПРОЕКТИ:

 • Проект „Хармония в общуването“
 • Проект „Здравословно хранене“
 • Проект „УСПЕХ“;
 • Глобално образование. „Светът пред прага ни“
 • Проект „Твоят час“

Надежда Бърнева Бабаяшева – I в

 ОБРАЗОВАНИЕ:

 • 1980г.-ИДНУ “Тина Киркова”, гр. Добрич – Начална педагогика

Специализация – руски език и физическо възпитание

 • 1992г.-ШУ “Еп. Константин Преславски”, гр. Шумен -Начална педагогика, магистър

Специализация – трудово обучение

ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ:

 • ОУ“Иван Вазов“,    гр. Силистра-от 2011г.-до момента
 • ОУ “В. Априлов“   с. Голеш  2010-2011г.
 • ОУ „Йордан Йовков“, гр. Силистра – от 1983г. до 2002г.
 • ОУ “Отец Паисий“ с. Добротица  1980-1981 г.

КВАЛИФИКАЦИИ:

 • 2012г.-V ПКС- Департамент за информация и усъвършенстване на учители, гр. София;
 • 1997г.- Литературно обучение 1-4 клас;
 • 2001г.-Професионално обучение „Гражданско образование“;
 • 2010г.- Професионално обучение“Енергията у дома“;
 • 2011г. Участие в семинара“Стратегии за диференциране обучението на учениците“;
 • 2012г. Съвременните аспекти в обучението по БЕЛ и математика в начален етап.;
 • 2013г. Участие в конференция на тема“Обучение без потискане“;
 • 2014г.-Методика на обучението на учениците по БДП в І –ІV клас, РУ“Ангел Кънчев“;
 • 2015г.Семинар“Позитивните аспекти на стреса в училищна среда“
 • 2016г. „Ефективност на обучението. Интерактивна класна стая “– Training Lab – гр. Стара Загора;
 • 2016г.-„Електронна образователна платформа и интерактивни ресурси в Е-учебници 1-4 клас“, 2017г.;
 • Интерактивни стратегии и методи на обучението по Околен свят в начален етап;
 • Формиране на умения за успешно прилагане на новите учебни програми по БЕЛ в 1-4 клас;
 • Овладяване на математическите компетентности в Начален етап в условията на новата учебна програма;
 • Семинар: Съвременни измервания на обучението по технологии и предприемачество във 2 клас;
 • Учебната програма по математика във 2 клас;
 • 2018г.Обучение на тема“Модели на позитивно взаимоотношение и превенция на агресивни прояви на ученици“;

РАБОТА ПО ПРОЕКТИ:

 • Проект „Успех“,   2011г.-2014г.
 • Проект  „Глобално образование. Светът е пред прага ни“ 2015-2016г.
 • Проект „Твоят час“  2016г.-2018г.

 

Ваня Златкова Тихолова -I г

ОБРАЗОВАНИЕ:

 • ВТУ « Св. Св. Кирил и Методий», гр.Велико Търново
 • Специалност : Начална училищна педагогика
 • Степен : Магистър

ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ:

 • ОУ „ Иван Вазов“, гр. Силистра – от 2009 г.  – до този момент
 • ОУ „ Св.св. Кирил и Методий“, гр. Силистра 2008г. – 2009 г.;
 • ОУ „ Цанко Церковски “, с.Средище – от 2003г. до 2008 г.;
 • ОУ „ Иван Вазов “, гр. Силистра 2001г. – 2002 г.;
 • НУ „Рашко Блъсков“, с. Калипетрово – от 1992г. до 2001 г.

КВАЛИФИКАЦИИ:

 • Пета професионалноквалификационна степен- СУ „Св. Климент Охридски“, гр.София, 2007 г.;
 • Семинар на тема: „Модели на позитивно взаимоотношение и превенция на агресивни прояви на учениците“, 2018г. ;
 • Семинар на тема: „Иновативни и интерактивни методи за повишаване на комуникативно речевата компетентност на учениците“,сдружение „Образование без граници – БГ 2012“, 2017 г. ;
 • Семинар на тема: „Стимулиране на познавателната активност на учениците чрез прилагане на съвременни учебни ресурси. Ефективни методи и техники на преподаване“ ,издателство „Булвест 2000“ – 2017г.;
 • Обучителен курс на тема: „Овладяване на математическите компетентности в начален етап в условията на новите учебни програми и ролята на учителя в този процес“ – Просвета – София АД – 2017 г;
 • Обучителен курс на тема: „Формиране на умения за успешно прилагане на новите учебни програми в 1– 4 клас“ – Просвета – София АД – 2017 г.;
 • Обучение на тема: „Електронна образователна платформа и интерактивни ресурси в Е–учебници 1–4 клас“, 2016 г.;
 • Семинар на тема: „Позитивните аспекти на стреса в училищна среда“, 2015 г.;
 • Квалификационен курс : „Обучение на педагогически специалисти за формиране на знания,умения и компетентности за работа в интеркултурна среда“– НИОКСО, 2013г.;
 • Обучителен курс на тема: „Интегриране на деца и младежи с увреждания в общността“ – 2007 г.;
 • Курс на обучение : „Базови и специфични компютърни умения на учители “ – Национален педагогически център, 2006 г.;
 • Курс на обучение: „Подготовка, писане и редактиране на ученически текст“ – Национален педагогически център – 2006 г., 2005 г.;
 • Обучителен курс: „Обучение за придобиване на социални умения – умения за работа с родители“, 2005 г.;
 • Професионална квалификация по Методика на обучението по Безопасност на движението в 1-4 клас – Технически университет – София, 2004 г.

РАБОТА ПО ПРОЕКТИ:

 • Проект „УСПЕХ“
 • Проект „ТВОЯТ ЧАС“