План-прием 2019-2020

Заповед № 755 / 13.03.2019 г., гр. Силистра – Училищен план – прием на подлежащите ученици за първи клас през учебната
2019/2020 г. съгласуван с Обществения съвет към ОУ „Иван Вазов“

ЗАПОВЕД № ЗК – 527 / 21.03.2019 Г. – график на дейностите за осъществяване на приема в първи клас в общинските училища на територията на гр. Силистра за учебната 2019/2020 г.

 

 

 

ПЛАН – ПРИЕМ 2018/2019 Г.

НА ВНИМАНИЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ!

Записването на децата в първи клас за учебната 2018/2019 година се извършва срещу представяне на оригинал на Удостоверение за завършена подготвителна група на 5 и 6 юни от 8.00 до 16.00 часа в БИЦ.

Провеждането на първа родителска среща – 07 юни 2018 г. от 18.00 часа, както следва:

I „а“ клас – стая 101, класен ръководител Нежля Бейтула

I „б“ клас – стая 102, класен ръководител Искра Добрева

I „в“ клас – стая 103, класен ръководител Надежда Бабаяшева

I „г“ клас – стая 110, класен ръководител Ваня Тихолова

Протокол  №1/ 01.06.2018 г. – прием 1 клас

Училищен план – прием  в 1 клас за учебната 2018 -2019 г.  

в ОУ “ Иван Вазов“, гр. Силистра – проект

Училищен план – прием  в 1 клас за учебната 2018 -2019г.  

в ОУ “ Иван Вазов“, гр. Силистра утвърден със Заповед №685/15.03.2018 г.

Заповед № 57 / 11.01.2018 г., гр. Силистра – Училищен план – прием 2018 г.

ЗАЯВЛЕНИЕ за постъпване в първи клас в ОУ „Иван Вазов“, гр. Силистра, за учебната 2018/2019 година

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ при приемане на заявления за І клас 2018-2019