Ръководство

 director

         

         ДИРЕКТОР

 Александър Кононов

Образование:

1987 – ВПИ ”К. Преславски” гр. Шумен, учител по български език и литература и руски език

1976 – ИПУ “Д. Михайлов” гр. Силистра, полувисше

Квалификация:

2005 – 2006 г. – Квалификационен курс – Ръководене: Демократично училище

Професионално развитие:

1977 – 1978 г. ОУ „Хр. Ботев с. Варненци – учител

1978 – 1980 г. ОБК на ДКМС Силистра – инструктор

1980 – 1981 г. ОУ „Хр. Ботев“ с. Искра – учител

1982 – 1984 г. ОУ „Отец Паисий“ Силистра – учител

1984 – 1986 г. Окръжен съвет за духовно развитие Силистра – инспектор

1986 – 1990 г. Окръжен пионерски дом Силистра – директор

от 1990 до момента ОУ „Иван Вазов“ Силистра – директор

Конкретен опит от работа в региона:

Англия, Германия, Франция, Гърция          2004 – 2005 – 2006 г. – Програма „Коменски“, Национална агенция „Сократ“ – „Да научим повече един от друг и един за друг чрез празниците и традициите си“

Румъния

2004 г. проект „Екология и светлина“

2005 – 2006 г. Международен проект „Светлина за културното наследство“

Публикации:

Публикации в местните медии – в. „Спектър”; в. „Дръстър” по общоучилищни проблеми, свързани с управлението в системата на образованието.

Участие в репортажи на БНТ и БТВ по въпросите на делегираните бюджети в системата на народната просвета, храненето на децата в училище във връзка с реализацията на националната програма „Чаша топло мляко”.

 

1

 

 

ЗАМЕСТНИК –  ДИРЕКТОР ПО УЧЕБНАТА ДЕЙНОСТ
прогимназиален етап

Каталина Петровa Ангелова

 

Образование:

1988 – СУ „Св.Климент Охридски” Биологически факултет – учител по биология и химия

1980 – ИПУ “Д. Михайлов” гр. Силистра, полувисше

Квалификация:

1999 г. ИПКУ – Варна – ІІ квалификационна степен

Професионално развитие:

1980 – 1982 г. ОУ с. Брадвари – учител

1982 – 1988 г. ОУ с. Сокол – учител

1988 – 2004 г. ПЗГ „Добруджа” град Силистра – учител

2004 – 2010 г. ОУ „Иван Вазов“ Силистра – учител

2010 – 2015 г. ОУ „Иван Вазов“ Силистра – главен учител

Конкретен опит от работа в региона:

България

2000 г. „Младежки парк-2000” – център”Отворено образование”;

2002 г., 2006 г.”Най-икономичен проект за разделно събиране на отпадъци” МОСВ;

2013 – 14 г. МОН Оперативна програма”Развитие на човешките ресурси” – „Подобряване качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес”.

Румъния

2014 – 2015 г. „Стъпка по стъпка за повишаване културата на хората за чиста околна среда в трансграничната зона Кълъраш –Силистра”

Публикации:

„Нетрадиционното в обучението по биология” изд. Педагог”

Сборник „Играта позабравеният образ на детството”- национална конференция Варна;

Сборник „Гражданското образование-успехи и провали, поуки и възможности”

– национален форум Силистра 2012 г.

Сборник „Мисията е възможна” – втори национален форум Силистра 2013

 

r_t

 

 

ЗАМЕСТНИК –  ДИРЕКТОР ПО УЧЕБНАТА ДЕЙНОСТ
начален етап

Росица Панева Трендафилова

 

 

Образование:

2009 г. – РУ „Ангел Кънчев“, гр. Русе, cпециалност – Мениджмънт на образованието

Професионална квалификация – Мениджър в образованието

1998 г.- ШУ “Епископ Константин Преславски“, Специалност – Начална училищна педагогика

Професионална квалификация – начален учител

Специализация – Физическо възпитание и спорт

1988 г. – ИДНУ “Тина Киркова“, гр. Добрич, Специалност – Начална училищна педагогика

Специализация – Физическо възпитание и спорт

Квалификация:

2015 г. – „Интерактивните ресурси в уроците от началното училище“

„Четенето с разбиране – гаранция за успеха в националното външно оценяване“;

2015 г. – „Интерактивни техники в обучението в начален  етап“;

2014 г. – Обучение за преподаване на математика в начален етап по системата на JUMP Math;

2013 г. – Квалификационен курс – „Обучение на педагогически специалисти за формиране на знания, умения и компетентности за оценяването на учениците“;

2012 г.-„Използване на интерактивна технология Енвижън – един компютър, много мишки“;

2011 г. – 2014г.- Работа по проект „Успех”; „Интерактивни компютърни презентации“;

2008 г. – Ключови моменти в обучението по „Човекът и обществото“;

СУ “Св. Климент Охридски“ – IV квалификационна степен;

„Овладяването на четенето и писането в първи клас“;

2007 г. –„Основни характеристики на дидактическия тест“;

2006 г. – Семинар – тренинг на тема „Основни характеристики на дидактическия тест”“;

„Базови и специфични компютърни умения за учители“;

2002 г. – Обучение по програма „Гражданско образование”;

1999 г. – Професионална специализация „Оператор на компютри“.

Професионално развитие:

1988 г. – 1989 г. – ОУ “Отец Паисий“, с. Срацимир, обл. Силистра, начален учител;

1989 г. – 1993 г. – НУ “Д-р Петър Берон“, с. Миладиновци, обл. Ямбол, начален учител;

1993 г. – 1994 г. – ОУ “Любен Каравелов“, гр. Ямбол, начален учител;

1995 г. – 1997 г. – НУ “Рашко Блъсков“, с. Калипетрово, обл. Силистра, начален учител;

1998 г. – 2000 г. – ОУ “Г. С. Раковски“, с. Голямо ново, обл. Търговище, начален учител;

от 2000 г. до момента – ОУ “Иван Вазов“, гр. Силистра, начален учител.

 

radost

 

 

ЗАМЕСТНИК –  ДИРЕКТОР ПО АДМИНИСТРАТИВНО – СТОПАНСКАТА ДЕЙНОСТ

Радосвета Георгиева

 

Образование:

2002 г. УНСС – София – Маркетинг

2004 г. – магистър по Маркетинг

Професионално развитие:

2002 г. до момента – Заместник – Директор по АСД