Мисия, Визия

УЧИТЕЛСКИЯТ КОЛЕКТИВ НА ОУ “ ИВАН ВАЗОВ „,  ГР. СИЛИСТРА ПРИЕ НОВА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕТО НА УЧИЛИЩЕТО ПРЕЗ ПЕРИОДА 2016 – 2017 г.

 

НОВА УЧИЛИЩНА ВИЗИЯ

„ОУ ИВАН ВАЗОВ – ЕФЕКТИВНО УЧИЛИЩЕ С ПОДХОДЯЩА УЧИЛИЩНА СРЕДА, БЛАГОПРИЯТЕН КЛИМАТ И МОДЕРНО ОБОРУДВАНЕ“ определя и новите стратегически ЦЕЛИ на ОУ „Иван Вазов”:
* Подобряване качеството на обучение за придобиване на ключови компетентности, подобряване постиженията на учениците и развитие на личността.
* Осигуряване на образователна среда за активно участие в образователния процес.
* Обогатяване и модернизиране на материалната база.

УЧИЛИЩНА МИСИЯ „ ПОМОГНИ МИ ДА СЕ СПРАВЯ “

Тази мисия предполага:
* Диференциран подход и индивидуална работа с учениците;
* Активност, настойчивост, търпение, постоянство при справяне с дивиантните поведения;
* Работа по овладяване на ключови образователни компетенции от учениците, както и развиване на уменията за общуване от всички участници в образователния процес;
* Привличане и приобщаване на родителите към решаване на проблемите;
* Засилване на екипната дейност.