Планове, Програми

%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%b1%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b5

2018 / 2019

Годишен план за дейностите през учебната 2018/2019 година

Годишна училищна програма за целодневна организация на учебния ден 2018 – 2019 г.

Програма за превенция на раннота напускане  от училище 2018 – 2019 

Училищен учебен план I – IV клас учебна 2018/2019 година

Училищен учебен план V – VII клас учебна 2018/2019 година

 

2017 / 2018

Годишен план за дейностите през учебната 2017/2018 година

Годишна училищна програма за целодневна организация на учебния ден 2017 – 2018 г.

Програма за превенция на отпадането от училище 2017 – 2018 

Училищен учебен план VI  клас учебна 2017/2018 година

Училищен учебен план V  клас учебна 2017/2018 година

Училищен учебен план II клас учебна 2017/2018 година

Училищен учебен план I клас учебна 2017/2018 година

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на ученици от уязвими групи през учебната 2017 – 2018 година

ПЛАН ЗА РАБОТА НА УЧИЛИЩЕН КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМОЗ МЕЖДУ УЧЕНИЦИТЕ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2017-1018 ГОДИНА

Мерки за повишаване качеството на образованието  в  ОУ “ Иван Вазов “ гр. Силистра 2017-2018 година

Механизъм за противодействие на училищния тормоз между децата и учениците в училище 2017-2018 година

2016 / 2017

Годишен план за дейностите 2016 – 2017 г.

Годишна училищна програма за целодневна организация на учебния ден 2016 – 2017 г.

Програма за превенция на отпадането от училище 2016 – 2017 

План за квалификационна дейност 2016 – 2017 г.

Училищен учебен план  Iа  клас  учебна 2016/2017 година

Училищен учебен план Vа клас учебна 2016/2017 година

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на ученици от уязвими групи през учебната 2016 – 2017 година

План за работа на училищен координационен съвет за противодействие на училищния тормоз между учениците през учебната 2016 – 2017 година

Мерки за повишаване качеството на образованието  в  ОУ “ Иван Вазов “ гр. Силистра

Механизъм за противодействие на училищния тормоз между децата и учениците в училище