Графици

grafik

 

УЧИЛИЩНИ ГРАФИЦИ 2017 – 2018 ГОДИНА

ВТОРИ СРОК

График на дежурните учители през втори срок на учебната 2017-2018 година

 График на дежурните класове и класни ръководители през втори срок 2017-2018 година

 График за провеждане на СИП и ИКД 5-7 клас втори срок

 График за провеждане на изходно ниво, контролни и класни работи 5-7 клас втори срок

 Консултации с ученици 5-7 клас 2017-2018 г. втори срок

 Консултации с родители 5-7 клас 2017-2018 г. втори срок

 График за изходни  нива 1-4 клас 2017-2018 г.

 Консултации с ученици 1-4 клас 2017 – 2018 г. втори срок

 Консултации на родители 1-4 клас 2017-2018 г.втори учебен срок

 

ПЪРВИ СРОК

График на дежурните учители през І срок на учебната 2017-2018 година

 График на дежурните класове и класни ръководители през I срок 2017-2018 година

 График за провеждане на СИП и ИКД 5-7 клас първи срок

 График за провеждане на родителски срещи 5-7 клас 2017-2018 г. първи срок

 График за провеждане на входно ниво, контролни и класни работи 5-7 клас първи срок

 Консултации с ученици 5-7 клас 2017-2018 г. първи срок

 Консултации с родители 5-7 клас 2017-2018 г. първи срок

 График за провеждане на родителски срещи 1-4 клас 2017-2018 г.

 График за входни  нива 1-4 клас 2017-2018 г.

 Консултации с ученици 1-4 клас 2017 – 2018 г. първи срок

 Консултации на родители 1-4 клас 2017-2018 г. първи учебен срок